منابع کتاب Starten wir

 

دانلود منابع لازم برای کتاب STARTEN WIR

 

 

مقطع A1

  کتاب ‌آموزشی  و پاسخنامه

 1. کتاب دانش‌آموز STARTEN WIR! A1 KURSBUCH
 2. کتاب کار STARTEN WIR! A1 ARBEITSBUCH
 3. پاسخنامه کتاب دانش‌آموز A1(Kursbuch)
 4. پاسخنامه کتاب کار  A1(Arbeitsbuch)

 

کتاب کمک‌آموزشی

 1. دستور زبان آلمانی –مقطع A1–  توضیحات دستوری درس به درس کتاب آموزشی STARTEN WIR!  
 2. واژه‌نامۀ آلمانی‌فارسی STARTEN WIR
 3. کتاب کار دستور زبان آلمانی – تمرین دستور زبان برای درس به درس کتاب آموزشی STARTEN WIR A1
 4. کتاب‌های کمک‌آموزشی زبان آلمانی

 

فایل های صوتی

 1. فایل­ های صوتی کتاب دانش‌آموز A1(Kursbuch) CD1
 2. فایل­ های صوتی کتاب دانش‌آموز A1(Kursbuch) CD2
 3. فایل ­های صوتی کتاب کار  A1(Arbeitsbuch) CD1
 4. فایل ­های صوتی کتاب کار  A1(Arbeitsbuch) CD2

 

فایل های تصویری 

 

 1. (درس 1+2+3)(درس 4+5+6) (درس 7+8+9) (درس 10+11+12)

 

 

متن فایل های صوتی و تصویری (Transkriptionen)

 1. متن فایل های صوتی کتاب دانش‌آموز A1(Kursbuch-Transkription)
 2. متن فایل های صوتی کتاب کار  A1(Arbeitsbuch-Transkription)
 3. متن فایل های تصویری  A1(Video-Transkription)

 

 

 

 

 

مقطع A2

  کتاب ‌آموزشی و پاسخنامه

 1. کتاب دانش‌آموز STARTEN WIR! A2 KURSBUCH
 2. کتاب کار STARTEN WIR! A2 ARBEITSBUCH
 3. پاسخنامه کتاب دانش‌آموز A2(Kursbuch)

 

کتاب کمک‌آموزشی مرتبط

 1. واژه‌نامۀ آلمانی‌فارسی STARTEN WIR مقطع A2
 2.  کتاب‌های کمک‌آموزشی زبان آلمانی

 

فایل های صوتی

 1. فایل­ های صوتی کتاب دانش‌آموز A2 (Kursbuch) CD1
 2. فایل­ های صوتی کتاب دانش‌آموز A2(Kursbuch) CD2
 3. فایل ­های صوتی کتاب دانش‌آموز A2 (Kursbuch) CD3
 4. فایل ­های صوتی کتاب کار A2 (Arbeitsbuch) CD

 

 

 

متن فایل های صوتی و تصویری (Transkriptionen)

 1. متن فایل های صوتی کتاب دانش‌آموز A2(Kursbuch-Transkription)
 2. متن فایل های صوتی کتاب کار A2(Arbeitsbuch-Transkription)
 3. متن فایل های تصویری A2 (Video-Transkription)

 

مقطع B1

  کتاب ‌آموزشی و پاسخنامه

 1. کتاب دانش‌آموز STARTEN WIR! B1 KURSBUCH
 2. کتاب کار STARTEN WIR! B1 ARBEITSBUCH
 3. پاسخنامه کتاب کار B1(Arbeitsbuch)
 4. پاسخنامه کتاب دانش‌آموز B1(Kursbuch)

 

کتاب کمک‌آموزشی مرتبط

 1. واژه‌نامۀ آلمانی‌فارسی STARTEN WIR مقطع B1
 2. دستور زبان آلمانی مقطع B1 – توضیحات دستوری درس به درس STARTEN WIR
 3. کتاب‌های کمک‌آموزشی زبان آلمانی

 

فایل های صوتی

 1. فایل­ های صوتی کتاب دانش‌آموز B1(Kursbuch) CD1
 2. فایل­ های صوتی کتاب دانش‌آموز B1(Kursbuch) CD2
 3. فایل ­های صوتی کتاب دانش‌آموز B1 (Kursbuch) CD3
 4. فایل ­های صوتی کتاب کار B1(Arbeitsbuch) CD

 

 

متن فایل های صوتی و تصویری (Transkriptionen)

 1. متن فایل های صوتی کتاب دانش‌آموز B1(Kursbuch-Transkription)
 2. متن فایل های صوتی کتاب کار B1(Arbeitsbuch-Transkription)