منابع کتاب Daf kompakt

کتاب واژه نامه آلمانی فارسی داف کمپاکت   Daf kompakt A1-A2 انتشارات راین

پاسخنامه کتاب Kursbuch Daf kompakt A1-B1 درس 1 تا 30

متن Transkription   فایل های صوتی Kursbuch Daf kompakt مقطع A1تا B1 درس 1 تا 30

متن Transkription فایل های صوتی Übungsbuch Daf kompakt مقطع A1تا B1 درس 1 تا 30

برگه های کلاسی مخصوص داف کمپاکت

تست تعیین سطح کتاب Daf kompakt مقطع A1 تا B1

 

فایل های صوتی

فایل های صوتی کتاب KursbuchDaf kompaktA1 تا B1

فایل های صوتی کتاب ÜbungssbuchDaf kompaktA1 تا B1

لینک های مرتبط:

 کتب کمک آموزشی زبان آلمانی از انتشارات راین

کتاب 10 نمونه آزمون امتحان ÖSD/Goethe مقطع B1

فیلم های آموزشی زبان آلمانی