آزمون زبان آلمانی Telc

 

نمونه آزمون زبان آلمانی Telc مقطع B1

دانلود متن آزمون همراه با پاسخنامه

دانلود فایل صوتی آزمون

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب

 

نمونه آزمون زبان آلمانی Telc مقطع B2

دانلود متن آزمون همراه با پاسخنامه

دانلود فایل صوتی آزمون

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب

 

نمونه آزمون زبان آلمانی Telc مقطع C1

دانلود متن آزمون همراه با پاسخنامه

دانلود فایل صوتی آزمون

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب