منابع مورد نیاز برای خودآموزی با کتاب‌های SICHER سطح +B1

کتاب‌های آموزشی SICHER مقطع B1+

واژه نامۀ آلمانی فارسی SICHER مقطع B1+ انتشارات راین

دانلود صوت و منابع مرتبط با کتاب SICHER

سؤالات پرتکرار

 

منابع مورد نیاز برای خودآموزی با کتاب‌های SICHER سطح B2

کتاب‌ آموزشی SICHER مقطع B2

واژه نامۀ آلمانی فارسی SICHER مقطع B2.1 انتشارات راین همراه با CD

دستور زبان آلمانی SICHER مقطع B2.1 انتشارات راین

واژه نامۀ آلمانی فارسی SICHER مقطع B2.2 انتشارات راین

دستور زبان آلمانی SICHER مقطع B2.2 انتشارات راین

Werkstatt B2 حاوی ده نمونه آزمون زبان آلمانی گوته مقطع B2

دانلود صوت و منابع مرتبط با کتاب SICHER

سؤالات پرتکرار

 

منابع مورد نیاز برای خودآموزی با کتاب‌های SICHER سطح C1

کتاب‌های آموزشی SICHER مقطع C1.1

واژه نامۀ آلمانی فارسی SICHER مقطع C1.1 انتشارات راین

دانلود صوت و منابع مرتبط با کتاب SICHER

سؤالات پرتکرار