دانلود منابع برای کتاب آموزشی شریته (Schritte)

 

 

 کتاب دستور زبان آلمانی: حاوی توضیحات دستوری درس به درس کتاب  Schritte 1+2

 

دانلود پاسخنامه کتاب کار Schritte Arbeitsbuch

پاسخنامه کتابSchritte 1 (A1.1) Arbeitsbuch

پاسخنامه کتابSchritte 2 (A1.2) Arbeitsbuch

پاسخنامه کتابSchritte 3 (A2.1) Arbeitsbuch

پاسخنامه کتابSchritte 4 (A2.2) Arbeitsbuch

پاسخنامه کتابSchritte 5(B1.1) Arbeitsbuch

صوت Schritte

Schritte 1 Arbeitsbuch CD

Schritte 1 Kursbuch CD

Schritte 2 Kursbuch CD1

Schritte 2 Kursbuch CD2

Schritte 2 Arbeitsbuch CD

Schritte 3 Kursbuch CD Lektion 1-2

Schritte 3 Kursbuch CD Lektion 3-7

Schritte 3 Arbeitsbuch CD

 

دانلود متن فایل های صوتی کتاب های شریته 1 تا 6

(Schritte 1-6 Kursbuch+Arbeitsbuch: Hörtexte)

متن صوت شریته 1

متن صوت شریته 2

متن صوت شریته 3

متن صوت شریته 4

متن صوت شریته 5 و 6

 

دیگر

دانلود متون درک مفهوم کتاب های شریته 1 تا 4 

تمرین آنلاین مخصوص کتاب شریته 1 تا 6