دانلود منابع مرتبط با کتاب آموزشی Studio d

A1-A2-B1

A1

پاسخنامه کتاب Kursbuch + Arbeitsbuch مقطع A1

صوت کتاب Kursbuch + Arbeitsbuch مقطع A1قسمت اول  – قسمت دوم

متن گفتگوهای DVD

کتاب Studio d A1 Sprachtraining  درس 1 الی 6

پاسخنامه کتاب Studio d A1 Sprachtraining

کتاب معلم حاوی شیوه تدریس، تست و پاسخنامه تست

A2

واژه­ نامه آلمانی فارسی Studio d مقطع A2 حاوی فهرست لغات جدید هر درس همراه با ترجمه و مثال

پاسخنامه کتاب Kursbuch + Arbeitsbuch مقطع A2

صوت کتاب Kursbuch + Arbeitsbuch مقطع A2قسمت اول  –قسمت دوم

متن گفتگوهای DVD

کتاب Studio d A2 Sprachtraining

پاسخنامه کتاب Studio d A2 Sprachtraining

کتاب معلم حاوی شیوه تدریس، تست و پاسخنامه تست

B1

واژه­ نامه آلمانی فارسی Studio d مقطع B1 حاوی فهرست لغات جدید هر درس همراه با ترجمه و مثال

پاسخنامه کتاب Kursbuch + Arbeitsbuch مقطع B1

صوت کتاب Kursbuch + Arbeitsbuch مقطع B1قسمت اول  – قسمت دوم– قسمت سوم

متن گفتگوهای DVD

کتاب Studio d B1 Sprachtraining

پاسخنامه کتاب Studio d B1 Sprachtraining

کتاب معلم حاوی شیوه تدریس، تست و پاسخنامه تست