دانلود منابع آموزشی کتاب Starten wir!

—————-

مقطع A1

  

کتاب راهنمای آموزشی

دستور زبان آلمانی – مقطع A1–  بر اساس متد Starten wir – حاوی توضیحات دستوری درس به درس کتاب آموزشی Starten wir!    جدید 

 

فایل های صوتی

فایل­ های صوتی کتاب اصلی A1(Kursbuch) CD1

فایل­ های صوتی کتاب اصلی A1(Kursbuch) CD2

فایل ­های صوتی کتاب کار A1(Arbeitsbuch) CD1

فایل ­های صوتی کتاب کار A1(Arbeitsbuch) CD2

فایل های تصویری 

(درس 1+2+3) 

(درس 4+5+6)

متن فایل های صوتی و تصویری (Transkriptionen)

متن فایل های صوتی کتاب اصلی A1(Kursbuch-Transkription)

متن فایل های صوتی کتاب کار A1(Arbeitsbuch-Transkription)

متن فایل های تصویری A1(Video-Transkription)

پاسخنامه

پاسخنامه کتاب اصلی A1(Kursbuch) درس 1 الی 12

پاسخنامه کتاب کار A1(Arbeitsbuch) درس 1 الی 12

مقطع A2

 کتاب راهنمای آموزشی

دستور زبان آلمانی – مقطع A2– بر اساس متد Starten wir – حاوی توضیحات دستوری درس به درس کتاب آموزشی Starten wir!    جدید

 

 

فایل های صوتی

فایل­ های صوتی کتاب اصلی A2 (Kursbuch) CD1

فایل­ های صوتی کتاب اصلی A2  (Kursbuch) CD2

فایل ­های صوتی کتاب کلاسی A2   (Kursbuch) CD3

فایل ­های صوتی کتاب کار A2   (Arbeitsbuch) CD

 فایل های تصویری

(درس 7+8+9)

(درس 10+11+12)

متن فایل های صوتی و تصویری (Transkriptionen)

متن فایل های صوتی کتاب اصلی A2  (Kursbuch-Transkription)

متن فایل های صوتی کتاب کار A2  (Arbeitsbuch-Transkription)

متن فایل های تصویری A2   (Video-Transkription)

پاسخنامه

پاسخنامه کتاب اصلی A2  (Kursbuch) درس 1 الی 12

پاسخنامه کتاب کار A2  (Arbeitsbuch) درس 1 الی 12