دانلود منابع کتاب آموزشی SICHER

مقاطع B1 و B2 و C1

o       آزمون گوته و ÖSD مقطع B2 در مقایسه جدید

o        اگر فایلی دانلود نشد، اینجا اطلاع دهید

o       کتاب جدید: واژه نامه آلمانی فارسی SICHER مقطع C1.1 

+SICHER B1

 1. پاسخنامه کتاب درسی
 2. پاسخنامه کتاب کار
 3. واژه نامه مخصوص SICHER B1+ (آلمانی فارسی با مترادف آلمانی ) از انتشارات راین
 4. فایل های صوتی کتاب درسی (درس 1 الی 4)
 5. فایل های صوتی کتاب درسی (درس 5 الی 8)
 6. فایل های صوتی کتاب کار
 7. متن (PDF) فایل های صوتی کتاب درسی
 8. متن (PDF) فایل های صوتی کتاب کار
 9. متن (PDF) کلیپ های تصویری
 10. دانلود کتاب درسیSICHER B1+ لینک مستقیم
 11. دانلود کتاب کارSICHER B1+ لینک مستقیم

SICHER B2.1

12.واژه نامه مخصوص کتاب SICHER B2.1 (آلمانی فارسی با مترادف آلمانی ) از انتشارات راین

13.دستور زبان SICHER B2.1 حاوی توضیحات دستوری درس به درس کتاب SICHER

14.پاسخنامه کتاب درسی

15.پاسخنامه کتاب کار

16.فایل های صوتی کتاب درسی (درس ا الی 6)

17.فایل های صوتی کتاب کار (B2 دوازده درسی)

18.متن (PDF) فایل های صوتی کتاب اصلی

19.متن (PDF) فایل های صوتی کتاب کار

20.جدید: کلیپ های تصویری SICHER! B2 DVD1 (درس 1 الی 6) بخش اول (درس 1+2)  بخش دوم (درس 3+4)  بخش سوم (درس 5+6)

21.متن (PDF) کلیپ های تصویری

 1. دانلود کتاب درسیSICHER B2.1 لینک مستقیم
 2. دانلود کتاب کارSICHER B2.1 لینک مستقیم

SICHER B2.2

24.دستور زبان SICHER مقطع B2.2 حاوی توضیحات دستوری درس به درس کتاب SICHER، انتشارات راین

25.واژه نامه مخصوص SICHER(آلمانی فارسی با مترادف آلمانی ) از انتشارات راین

26.کتاب نمونه آزمون گوته مقطع B2 (جدید)

27.پاسخنامه کتاب درسی

28.پاسخنامه کتاب کار

 1. فایل های صوتی کتاب درسی

30.فایل های صوتی کتاب کتاب کار (دوازده درسی B2)

 1. متن (PDF) فایل های صوتی کتاب درسی

32.متن (PDF) فایل های صوتی کتاب کار

33.جدید: کلیپ های تصویری SICHER! B2 DVD2 (درس 7 الی 12) بخش اول (درس 7 و 8 و 9)  بخش دوم (درس 10 و 11 و 12)

34.متن (PDF)  کلیپ های تصویری

 1. دانلود کتاب درسیSICHER B2.2 (متأسفانه فعلا دانلود ممکن نیست)
 2. دانلود کتاب کارSICHER B2.2 (متاسفانه فعلا دانلود ممکن نیست)

SICHER C1.1

37.کتاب جدید: واژه نامه آلمانی فارسی SICHER مقطع C1.1 (درس 1 الی 6)

38.پاسخنامه کتاب درسی

39.پاسخنامه کتاب کار

 1. فایل های صوتی کتاب درسی (درس 1 الی 6)

41.فایل های صوتی کتاب کار (C1 دوازده درسی)

42.متن (PDF) فایل های صوتی کتاب درسی

43.متن (PDF) فایل های صوتی کتاب کار

44.متن (PDF)  کلیپ های تصویری

 1.   دانلود کتاب  Kursbuch ArbeitsbuchSICHER C1.1

SICHER C1.2

46.پاسخنامه کتاب درسی

47.پاسخنامه کتاب کار (لینک به تازگی اصلاح شد)

 1. فایل های صوتی کتاب درسی (درس 1 الی 6)

49.فایل های صوتی کتاب کار (درس 1 الی 12)

50.متن (PDF) فایل های صوتی کتاب درسی

51.متن (PDF) فایل های صوتی کتاب کار

52.متن (PDF)  کلیپ های تصویری

برگه های کلاسی:

 1. لیست افعال با حرف اضافه ثابت(دانلود: همراه با ترجمه)

54.لیست صفات با حرف اضافه ثابت

55.لیست اسامی با حرف اضافه ثابت

 1. لیست افعال، اسامی و صفات با حرف اضافۀ ثابت (به صورت مرتبط)
 2. لیست کوتاه دسته بندی شدۀ ترکیبات متشکل از اسم و فعل  Nomen- und Verb-Verbindungen
 3. لیست بلند 214 ترکیب متشکل از اسم و فعل   Nomen- und Verb-Verbindungen

معرفی کتابهای کمک آموزشی زبان آلمانی