نمونه آزمون های زبان آلمانی ÖSD

 

نمونه آزمون زبان آلمانی ÖSD مقطع A1

دانلود متن آزمون کتبی همراه با پاسخنامه

دانلود متن آزمون شفاهی همراه با پاسخنامه

دانلود فایل صوتی آزمون

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب

 

نمونه آزمون زبان آلمانی ÖSDمقطع A2

دانلود متن آزمون کتبی و شفاهی با پاسخنامه و صوت

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب (دو نفره)

مشاهده قسمت شفاهی (یک نفره) 

 

نمونه آزمون زبان آلمانی ÖSD مقطع B1

دانلود متن آزمون کتبی و شفاهی با پاسخنامه و صوت

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب (دو نفره)

مشاهده قسمت شفاهی (یک نفره) 

 

نمونه آزمون زبان آلمانی ÖSD  مقطع B2

دانلود متن آزمون کتبی و شفاهی با پاسخنامه و صوت

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب (دو نفره)

مقایسۀ دو آزمون ÖSDو Goetheمقطع B2